Mgr. et Mgr., Bc. Petr Horáček

(nar. 1970 v Praze)

Absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.), Policejní akademii v Praze (Mgr.) a Ekonomicko-správní fakultu Univerzity v Pardubicích (Bc.).

Od r. 1991 do r. 2006 byl zaměstnán u Policie České republiky.

Od r. 2006 do r. 2014 byl zaměstnancem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zabýval se správou majetku zajištěného v trestním řízení a zastupováním státu před soudy a rozhodčími orgány ve sporech týkajících se majetku státu.

V letech 2014 a 2015 byl zaměstnán na Ministerstvu financí, kde vykonával funkci ředitele právní sekce.

Od roku 2015 působí v advokacii.

Od r. 2013 do současnosti je členem rozkladové komise Ministerstva financí pro řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím ve věcech týkajících se opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

V minulosti působil i v jiných rozkladových komisích Ministerstva financí pro řízení o rozkladech podaných proti:
(a) rozhodnutím o výplatě příspěvků státního rozpočtu politickým stranám a politickým hnutím,
(b) rozhodnutím ve věcech týkajících svobodného přístupu k informacím,
(c) rozhodnutím ve věcech loterií a jiných podobných her,
(d) rozhodnutím o pokutách podle zákona o cenách.

V roce 2015 působil jako člen ad hoc svolávaných rozkladových komisí Správy státních hmotných rezerv.

V letech 2007 až 2010 se účastnil výzkumného projektu Ministerstva vnitra VD20072010B19 „Vyvinutí nových metod v oblasti zabavování výnosů z trestné činnosti a boje proti praní špinavých peněz“, v rámci kterého se stal spoluautorem publikací o správě majetku zajištěného v trestním řízení a komentáře k zákonu o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení.

Specializuje se především zastupováním klientů v civilně právních sporech vedených tuzemskými soudy a rozhodčími orgány.

Hovoří česky a anglicky.