Aktuality

Na 7. sněmu ČAK společníci naší advokátní kanceláře obhájili pozice v orgánech ČAK. Tomáš Bělina byl na další čtyři roky zvolen do Kontrolní rady, Martin Bělina byl zvolen do Odvolací kárné komise.

Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížností Univerzity Karlovy a doc. RNDr. Oštádala, zastoupených naší advokátní kanceláří, proti rozhodnutí Městského soudu v Praze o údajné opožděnosti žaloby proti rozhodnutí Prezidenta ve věci (ne)jmenování doc. RNDr. Ošťádala profesorem. Městský soud v Praze musí žalobu proti rozhodnutí Prezidenta znovu projednat.

Dne 26. 10. 2016 zvolili delegáti Pléna Českého olympijského výboru společníka Bělina & Partners advokátní kanceláře s.r.o. Martina Bělinu členem Rozhodčí komise ČOV. Do působnosti Rozhodčí komise ČOV patří zejména rozhodování o dovoláních proti rozhodnutím sportovních subjektů o porušení antidopingových pravidel a rozhodování v případech, kdy tuto pravomoc zakládají stanovy nebo předpisy příslušného sportovního subjektu.

http://www.olympic.cz/text/56--rozhodci-komise-cov

S konceptem mikro seminářů začala Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. ve spolupráci s odborným serverem Právní Prostor.cz. Setkání pro zástupce vybraných společností nese vždy jedno klíčové a aktuální téma. Témata se zejména týkají aktuálních nebo plánovaných legislativních změn. První mikro semináře se věnují pracovnímu právu v roce 2015 a 2016. Mikro semináře se konají přímo v sídle advokátní kanceláře Bělina & Partners a jsou vždy určeny pro 10-12 zvaných hostů, zejména zástupců právních oddělení společností z různých odvětví.

Dne 9. června 2016 se na PF UK uskuteční konference na téma „Služební vztahy a výkon závislé práce“. Konference je organizována v rámci Specifického vysokoškolského výzkumu 2016, projektu Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK, pod záštitou náměstka ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josefa Postráneckého a za podpory Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. Cílem konference je primárně otevření odborné diskuse nad problematikou výkonu závislé práce ve služebních vztazích a nad přínosy, které přinesla nová právní úprava služebních vztahů upravená v zákoně o státní službě.

Stránky